GRUNDSTUDIER OCH TEMASTUDIER
 

Den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning har en beräknad omfattning av sammanlagt 500 timmar som består av 300 timmar gemensamma studier och 200 timmar temastudier.

Syftet med de gemensamma studierna (grundstudier) i den allmänna lärokursen är att eleverna ska få de grundläggande färdigheterna inom teaterkonsten. Den grundläggande undervisning som ges inom olika konstarter är målinriktad och framskrider från nivå till nivå.

Eleven kan förutom i den kontinuerliga undervisningen under hela studiegången delta i temastudier. Temastudierna kan bestå av läger, kortkurser, intensivkurser, gemensamma teater-, musei- eller biobesök eller samarbetsprojekt med övriga konstformer. 

Syftet med temastudierna är att utvidga och fördjupa de färdigheter som eleven förvärvat under de gemensamma studierna.  Temastudierna ordnas både som kontinuerliga studiehelheter på årsbasis i form av avancerade studier och som kortare studiehelheter, t.ex. kort- och intensivkurser, veckoslutskurser och läger som kan tas under hela studietiden.
 

Studiernas uppbyggnad och omfattning,
grundläggande konstundervisning i teaterkonst

0-6 år

Förberedande undervisning
Teaterkonstfostran för barn under 7 år

 

Begynnelseålder

Gemensamma studier
(300h)

Temastudier
(200h)

7-9 år

 

10 – 12 år

Grundstudier 1
1 x 2 h/vecka
(50h/år x 3 år)

Grundstudier 2
1 x 2h/vecka
(50h/år x 3 år)

Temakurser med olika
omfattning
(1 – 25h/ termin)

Beräknad studietid 6år

13 – 16 år

Grundstudier 3
1 x 3 h/vecka
(75h/år x 4 år)

Temakurser med olika
omfattning
(1 – 25h/ termin)

Beräknad studietid 4 år

 

17 år uppåt

Teaterkonst för vuxna

 

Noggrannare innehåll för varje undervisningshelhet görs upp terminsvis.

STUDIEHELHETER

Grundstudierna är uppdelade i tre studiehelheter. En studiehelhet räcker i ca
två år (beroende på studiegruppens utvecklingsgrad). Studiehelheterna avancerar från de enklare till de mer komplexa arbetssätten oberoende av studiernas begynnelseålder.

Studiehelhet 1 heter Jag är jag och vi är gruppen
Studiehelhet 2 heter Vi undersöker ett tema och teaterns form
Studiehelhet 3 heter Vi arbetar mot en föreställning

 

DELOMRÅDEN

Studiehelheterna består av fyra målområden:
Uppträdande och interaktion
Teaterföreställningen
Den egna konstnärliga processen
Teaterkonsten som en del av samhället


Innehållen i de fyra målområdena tränas kontinuerligt i de
gemensamma studierna i alla studiehelheter men med tyngd på olika
mål under olika år. Vilket delområde som står i fokus eller bearbetas mest beror på gruppens behov och utvecklingsgrad.

 

PERSPEKTIV

De sociala, tematiska och estetiska perspektiven utgör grunderna för
studiehelheterna . Dessa tre aspekter spinner in i varandra och formar
en helhet, som inte går att särskilja. Vilken aspekt som betonas beror på
gruppens behov och kan variera inom ett och samma dramapass.
 

Det sociala perspektivet: samarbete, arbete i grupp, sociala färdigheter, empati, o.s.v.
Det estetiska perspektivet: använda sin fantasi och kreativitet, skapa bilder, scener, berättelser, uppträdanden, gestaltningar o.s.v.
Det tematiska perspektivet: arbeta med ett tema som intresserar, undersöka olika synvinklar, forma och tolka, använda källor och material, lära sig om fenomen och omvärlden o.s.v.

KORT OM TERMER

"- En massa olika termer och namn... alltså vah?"

Exempel:
Eleven går i Grundstudier 2 i Nordsjö (förkortas NG2) och studerar för tillfället studiehelhet 1.
Det betyder att eleven inlett sina studier som 10-12 -åring (grundstudier 2) och studerar på sitt första eller andra år i Teaterskolan (studiehelhet 1).

Eleven följer sin hemgrupp under sin utveckling och då gruppen som helhet har nått den kunskapsnivå som krävs, kan gruppen som helhet övergå till nästa studiehelhet.
Exempel: Gruppen NG2 har under vårterminen uppnått kundkapsnivån för studiehelhet 1 och kan inleda studiehelhet 2 på hösten.

Då majoriteten av gruppens medlemmar överstiger åldersgränsen för vilken grundstudiegrupp de skulle höra till - övergår gruppen tillsammans till nästa grundstudiegrupp.
Exempel: Eleven går i Grundstudier 1, men flertalet av gruppkompisarna har fyllt 10 under våren, följaktligen fortsätter Eleven i samma grupp, med samma klasskamrater på hösten, som har bytt namn till Grundstudier 2.