Vårt finländska utbildningssystem består av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, högskoleutbildning, vuxenutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning.

"Grundläggande konstundervisning är undervisning i olika konstarter som ordnas utanför skolan, i första hand för barn och unga. Undervisningen ger eleverna förmåga att uttrycka sig samt färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högre utbildning inom konstarten i fråga.” 
(https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/grundlaggande-konstundervisning)

Med grundläggande konstundervisning avses målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten.
Den grundläggande konstundervisningen har egna läroplaner och ordnandet av undervisningen styrs av särskilda laga och förordningar. 
Den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning har en beräknad omfattning av sammanlagt 500 timmar som består av 300 timmar gemensamma studier och 200 timmar temastudier.

Syftet med den allmänna lärokursen i teaterkonst i den grundläggande konstundervisningen är att stärka elevernas aktiva aktörskap och förståelse för teaterkonst. I undervisningen stöds eleverna i att själva utöva konst och i personlig tolkning. Undervisningen uppmuntrar eleven till konstruktiv verksamhet som individ och till interaktion som medlem av en grupp. Teaterkonst kan studeras med olika utgångspunkter, olika arbetssätt och synvinklar, t.ex. genom framställning, skådespelarkonst, manusförfattande, föreställningsdramaturgi, regikonst och visualisering. Teaterkonst är till sin natur en konstform som uppdelas i olika delar och omfattar flera genrer och där olika konstarter förenas. Den kan utövas i olika gemenskaper och miljöer. I grunderna för läroplanen för den allmänna lärokursen förverkligas teaterkonsten i form av olika föreställningar och framställningsformer.

I undervisningen stöder man elevernas glädje, nyfikenhet och motivation att studera genom att arbeta i grupp. Målet för studierna i teaterkonst är att stärka elevernas kulturella kunnande genom att utveckla deras färdigheter och kunskaper. Eleven handleds till ett engagerat och långsiktigt arbete. Studierna i den allmänna lärokursen ger färdigheter för fortsatta studier på olika områden, till samhällelig delaktighet och beredskap för det föränderliga arbetslivet.

För mer information, besök länkarna nedan.

Utbildningsstyrelsen / OPH
Finlex


TEATERKONST FÖR VUXNA
 

I undervisningen i teaterkonst för vuxna följs målen och det centrala innehållet i den allmänna lärokursen i teaterkonst. I undervisningen beaktas den studerandes intressen, erfarenhet och utbildning. Studiehelheterna erbjuds och planeras i samråd med de studerande. Vuxenstuderande handleds i att arbeta på egen hand och att tillämpa uppgifter och kunskaper på ett självständigt sätt. Teaterkonstskolan DOT erbjuder också utbildning och fortbildning främst i form av kurser och fortbildning med pedagogisk inriktning av varierande teman, längd och innehåll. Ofta ordnas utbildningen i samarbete med andra utbildningsanordnare eller organisationer. Vuxenstudiernas teman, innehåll, omfattning och målgrupper bestäms årligen för kommande läsår.

TEATERKONST FÖR SMÅ BARN


Teaterkonstskolan DOT erbjuder teaterverksamhet för barn under skolåldern som konstfostran och förberedande teaterkonstundervisning.Verksamheten ordnas som engångsevenemang, projekthelheter eller regelbundna träffar i små grupper enligt efterfrågan, behov och resurser. Teaterkonstverksamhet för små barn ordnas för barn i grupp med eller utan vårdnadshavare eller andra vuxna, såsom småbarnspedagoger.